Dataskyddsdeklaration

1. Dataskydd en överblick

Allmän information
Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Du kan hitta detaljerad information om ämnet dataskydd i vår dataskyddsdeklaration under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för insamlingen av data på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i imprint på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?
Data samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för besöket på webbsidan). Dessa data registreras automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?
Data samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls korrekt.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst få gratis information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa data korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i imprint om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

2. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna på dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från tredjepartsåtkomst.

Information om den ansvariga myndigheten

Den ansvariga myndigheten för databehandling på denna webbplats är:

Oskar Anders Lindström
Kiefernweg 1, 67434 Neustadt an der Weinstrasse
Tel +49 151 6121 8207
anders@byra-anders.con

Den ansvariga myndigheten är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är bara möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten hos databehandlingen som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i speciella fall och direktreklam (artikel 21 GDPR)

Om databehandling är baserad på artikel 6, punkt 1 e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din specifika situation; detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som behandlingen bygger på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du lämnar in invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i fråga, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden ( Invändning enligt artikel 21, punkt 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam; detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direkt marknadsföringsändamål (invändning enligt artikel 21, punkt 2, GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av kränkningar av GDPR har de drabbade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de är bosatta, har deras arbetsort eller orten för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ha data som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal som överlämnats till dig eller till en tredje part i ett vanligt eller maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person sker detta endast om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i egenskap som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från ”http: //” till ”https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare och syftet med databehandling och, vid behov, rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i imprint. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

 • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som är lagrade hos oss, behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har inträffat / sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen i stället för radering.
 • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver den för att utöva, försvara eller hävda rättsliga påståenden, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att tas bort.
 • Om du har lämnat in invändningar i enlighet med artikel 21, punkt 1 GDPR, måste du och våra intressen vägas upp. Så länge det inte är klart vars intressen uppväger rättigheterna har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter – förutom lagring – endast erhållas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse Europeiska unionen eller en medlemsstat.

3. Datainsamling på vår webbplats

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

 • IP-adressen
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet av begäran (konkret sida)
 • Tillgångsstatus/http-Statuscode
 • Den vid tillfället överförda uppgiftsmängden
 • Webbsidan, från vilken begäran härstammar
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess yta
 • Språk och version av webbläsaren

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 b GDPR, som möjliggör behandling av data för att uppfylla ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder.

4. Plugins och verktyg

Google Fonts
Den här sidan använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. Google-Fonts installeras lokalt och det uppstår ingen anslutning till Googles servrar.

5. Ytterligare information

Ändringar av vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ibland anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid uppfyller gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. Den nya uppgiftsskyddsdeklarationen gäller sedan vid ditt nästa besök.

Frågor till dataskyddsombudet
Om du har några frågor om dataskydd, skicka oss ett e-postmeddelande direkt till personen som ansvarar för dataskydd i vårt företag: anders@byra-anders.con